Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Informácie pre spotrebiteľa

Spoločnosť RD TRANS s.r.o. je predajcom stavebných materiálov, dverí a podláh a materiálov pre oblasť sanity, vody, kúrenia a plynu, ako aj ostatného súvisiaceho tovaru (ďalej len „tovar“). Hlavné vlastnosti tovaru sú uvedené na každom tovare v prevádzkach predávajúceho alebo v informačných brožúrach k tovarom. Kúpna zmluva medzi spoločnosťou RD TRANS s.r.o. a zákazníkom sa pri predaji tovaru na prevádzke uzatvára (i) potvrdením písomnej objednávky zákazníka spoločnosťou RD TRANS s.r.o. , napr. aj vystavením daňového dokladu alebo pripojením podpisu oprávnenej osoby za spoločnosť RD TRANS s.r.o. na písomnej objednávke zákazníka alebo (ii) potvrdením písomnej cenovej ponuky spoločnosti RD TRANS s.r.o. zákazníkom alebo (iii) uzatvorením písomnej kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a spoločnosťou RD TRANS s.r.o. alebo (iv) pokiaľ má spoločnosť RD TRANS s.r.o. tovar okamžite pre zákazníka k dispozícii a neuplatnia sa body (i) až (iii) tak kúpou tovaru zákazníkom priamo na predajni a vystavením daňového dokladu vo forme bloku z registračnej pokladnice. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do dňa splnenia povinnosti vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy tvoria VOP okrem kúpnej zmluvy podľa bodu (iv) vyššie, ktoré sa uzatvárajú na dobu neurčitú. VOP zanikajú: (i) písomnou dohodou zmluvných strán alebo (ii) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany. Vypovedať VOP môže ktorákoľvek zmluvná strana aj bez uvedenia dôvodu, s výpovednou dobou 2 mesiace, ktorá je rovnaká pre obe zmluvné strany. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho po dni doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

 

Platobné podmienky: Kúpna cena, vrátane všetkých súvisiacich platieb spojených s kúpou tovaru, ktoré môžu byť súčasťou kúpnej ceny, najmä nákladov, napr. balné, poštovné, náklady na odovzdanie tovaru, cena paliet a pod. (ďalej ako „platby súvisiace s kúpou tovaru“) je uvedená s DPH. Kúpna cena vrátane všetkých platieb súvisiacich s kúpou tovaru sa dojednáva medzi stranami vždy písomne pre každú kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi spoločnosťou RD TRANS s.r.o. a kupujúcim samostatne okrem prípadu, že ide o tovar vystavený na predajni a označený cenovkou. Konečná cena tovaru vrátane platieb súvisiacich s kúpou tovaru s DPH (ďalej len „ kúpna cena“) je uvedená v daňovom doklade. Pokiaľ splatnosť kúpnej ceny nie je písomne dohodnutá, jej splatnosť nastáva pri prevzatí tovaru zákazníkom. Spoločnosť RD TRANS s.r.o. je oprávnená požadovať úhradu kúpnej ceny alebo jej časti ešte pred odovzdaním tovaru zákazníkovi a to vo forme zálohy.

 

Dodacie podmienky: Spoločnosť RD TRANS s.r.o. odovzdá tovar zákazníkovi spôsobom a v lehote, na ktorej sa zmluvné strany písomne dohodnú to neplatí pre prípad, ak má spoločnosť RD TRANS s.r.o. tovar okamžite pre zákazníka k dispozícii, vtedy ho vydá zákazníkovi na svojej prevádzke po úhrade kúpnej ceny. Pokiaľ nie je písomne dohodnutá dodacia lehota, spoločnosť RD TRANS s.r.o. si splní svoju povinnosť dodať tovar zákazníkovi bez zbytočného odkladu po tom, ako ho pre zákazníka obstará, najneskôr do 12 týždňov od uzavretia kúpnej zmluvy. Pokiaľ sa tovar v čase doručenia objednávky nachádza na centrálnom sklade spoločnosti RD TRANS s.r.o.  alebo na niektorej z prevádzok spoločnosti RD TRANS s.r.o. , spoločnosť RD TRANS s.r.o. tovar dodá obvykle najneskôr do 5 pracovných dní od prijatia objednávky zákazníka. V prípade požadovania zálohy, začína lehota na dodanie tovaru plynúť až úplným zaplatením zálohy zo strany zákazníka. V prípade omeškania zákazníka s úhradou kúpnej ceny je zákazník povinný zaplatiť spoločnosti RD TRANS s.r.o. zmluvnú pokutu vo výške 0,02% za každý deň omeškania a zákonný úrok z omeškania vo výške 5% ročne.

 

Pokiaľ nie je dohodnutý spôsob dodania tovaru, spoločnosť RD TRANS s.r.o. splní svoju povinnosť dodať zákazníkovi tovar tým, že (i) umožní zákazníkovi prevziať tovar v prevádzke spoločnosti RD TRANS s.r.o. v čase oznámenom spoločnosťou RD TRANS s.r.o. a to počas otváracích hodín, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, alebo (ii) pristaví v dohodnutom čase, inak, v spoločnosťou RD TRANS s.r.o. určenom čase vozidlo s tovarom na zákazníkom určené miesto v Slovenskej republike a umožní zákazníkovi alebo ním určenej tretej osobe prevziať tovar, alebo (iii) odovzdá tovar tretej osobe na prepravu alebo odošle tovar zákazníkovi na ním určené miesto v Slovenskej republike. O spôsobe dodania tovaru spoločnosť RD TRANS s.r.o. zákazníka vopred informuje.

 

Zodpovednosť za vady, záruky: Spoločnosť RD TRANS s.r.o.  zodpovedá zákazníkovi: (i) za vady tovaru, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru zákazníkom, (ii) za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí tovaru zákazníkom v záručnej dobe (záruke). Zákonná záručná doba na dodaný tovar je v trvaní 24 mesiacov, ak zo zákona nevyplýva inak. Ak ide o predaj použitého tovaru, záručná doba na každý takýto použitý tovar je 12 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, obale alebo návode pripojeného k tovaru vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Uvedená záručná doba sa neuplatní, ak sa na tovar uplatní záruka vyplývajúca zo záručného listu, vystaveného a podpísaného spoločnosťou RD TRANS s.r.o.  a odovzdaného zákazníkovi najneskôr spolu s tovarom. V záručnom liste, ak ho spoločnosť RD TRANS s.r.o. vystaví, uvedie spoločnosť RD TRANS s.r.o.  najmä vyhlásenie o dĺžke trvania záruky, podmienky a rozsah poskytnutej záruky a prípadne aj ustanovenia, na čo sa záruka nevzťahuje. Záručná doba alebo záruka začína plynúť od prevzatia tovaru zákazníkom, ak zo zákona alebo z poskytnutej záruky, nevyplýva inak.

 

Skutočnosťami, na ktoré sa zodpovednosť spoločnosti RD TRANS s.r.o. zo záruky nevzťahuje sú najmä: (i) vady a poškodenia tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru, vrátane náhodného poškodenia; (ii) vady a poškodenia tovaru spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby; (iii) vady a poškodenia tovaru spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa; (iv) vady a poškodenia tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru; (v) vady a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania tovaru;  (vi) vady a poškodenia tovaru spôsobené opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom alebo dodávateľom; (vii) vady a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel; (viii) vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou montážou tovaru; (ix) vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných postupov ako udáva výrobca (x)  vady tovaru spôsobené jeho prirodzenými opotrebením a životnosťou tovaru (xi) iné skutočnosti, na ktoré nemá predávajúci žiaden vplyv (napr. krádež tovaru, vyššia moc a pod.); (xii) drobné odchýlky farebnosti tovaru od vzorkovníka alebo medzi jednotlivými výrobnými šaržami, nakoľko vzorkovník má len orientačný význam pre výber farieb a ich odtieňov zákazníkom (xiii) iné dôvody, bližšie uvedené v záručnom liste alebo v návode k tovaru alebo uvedené na obale tovaru alebo bližšie uvedené na internetovej  stránke http://www.woodcote-group.sk/.

 

Reklamáciu tovaru je zákazník oprávnený uplatniť osobne na prevádzke spoločnosti RD TRANS s.r.o. alebo písomne alebo e-mailom na kontaktné adresy uvedené v záhlaví tejto listiny. Reklamáciu tovaru spoločnosť RD TRANS s.r.o. vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, a to v súlade s reklamačným poriadkom spoločnosti RD TRANS s.r.o. pre spotrebiteľov zverejneným na každej prevádzke spoločnosti RD TRANS s.r.o. Ak k prevzatiu tovaru, resp. predmetu reklamácie spoločnosťou RD TRANS s.r.o.  dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia tovaru resp. predmetu reklamácie spoločnosťou RD TRANS s.r.o. ; najneskôr však od momentu, kedy spoločnosť RD TRANS s.r.o. znemožní alebo zabráni prevzatie tovaru resp. predmetu reklamácie. Ak je predmetom reklamácie vada tovaru, ktorú je možné odstrániť, spoločnosť RD TRANS s.r.o. vadu na tovare (i) odstráni alebo (ii) vymení tovar, resp. jeho vadnú časť za bezvadnú. Ak je predmetom reklamácie vada tovaru, ktorú nie je možné odstrániť, je zákazník oprávnený (i) požadovať výmenu tovaru alebo (ii) odstúpiť od zmluvy alebo (iii) požadovať primeranú zľavu z ceny. Podrobnosti o zodpovednosti spoločnosti RD TRANS s.r.o. za vady tovaru upravuje § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Postup týkajúci sa celého reklamačného konania (od prijatia až po vybavenie reklamácie zákazníka), vrátane nárokov zákazníka z vád tovaru, upravuje reklamačný poriadok spoločnosti RD TRANS s.r.o. pre spotrebiteľov.

 

Alternatívne riešenie sporov: V prípade nespokojnosti zákazníka so spôsobom vybavenia reklamácie alebo v prípade, ak sa zákazník domnieva, že spoločnosť RD TRANS s.r.o. porušila jeho práva, má zákazník právo obrátiť sa na spoločnosť RD TRANS s.r.o. so žiadosťou o nápravu. Ak spoločnosť RD TRANS s.r.o. na žiadosť zákazníka neodpovie ani do 30 dní od jej odoslania alebo odpovie zamietavo, zákazník má v súlade so zákonom číslo 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je dostupný na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

 

 

V Sverepeci, dňa 01.07.2022

 

RD TRANS s.r.o.